Contact us Contact us


Zip code 201203

Tel: 021-54279998

Fax: 021-54279669

Mailbox: jieyisoft@jieyisoft.com

URL: http://www.jieyisoft.com

Address: Shanghai city Xuhui District Guangxi Jinglu No. 111 Liming building room 901
Beijing address: Fengtai District, Beijing, South Third Ring Road a 88


Copyright © 2005 - 2013 Shanghai Yi Jie Software Co. Ltd.
犀牛云提供云计算服务
Address: Shanghai Xuhui District City, Guangxi Jinglu No. 111 Liming building room 901 
Tel:021-54279998
传真:+86 0755-2788 8009
邮编:330520